Centrum Szkoleniowo - Doradcze "Complete" Magdalenia Misiaszek
Polish English German Russian Ukrainian

KREDYTY

W naszej ofercie znajdują się kredyty i pożyczki pomocowe na założenie i rozwój działalności gospodarczej z funduszy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Lubelskiej Agencji Wspieraia Przedsiębiorczości z korzystniejszymi warunkami dla kredytobiorcy, niż rynkowe. Możliwość kredytowania na zasadach pomocy de minimis.

POŻYCZKI BIŁGORAJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Fundusz Pożyczkowy Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. powstał w 2002 r. Głównym celem działania Funduszu Pożyczkowego jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw oraz promowanie przedsiębiorczości wśród osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Fundusz stwarza szanse na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności gospodarczej w sytuacji, w której specyfika i rodzaj przedsięwzięcia uniemożliwiają pozyskanie środków z innych instytucji finansowych. Cel realizowany jest poprzez udzielanie pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego.

Przeznaczenie pożyczki (cele inwestycji):

Z pożyczek finansowane będą inwestycje początkowe na terenie województwa lubelskiego, tj. inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z: założeniem nowego zakładu lub zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu lub dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nie produkowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Środki z pożyczek mogą być przeznaczone w szczególności na:

- stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług;

- zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne),

- wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.

Warunki udzielenia pożyczki:

Wysokość pożyczki:

  1. Mikropożyczka: do 80 000 zł

  2. Pożyczka mała: do 250 000 zł

  3. Pożyczka duża: do 1 000 000 zł

Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć:

  1. Mikropożyczka: do 84 m-cy (7 lat)

  2. Pożyczka mała: do 60 m-cy (5 lat)

  3. Pożyczka duża: do 96 m-cy (8 lat)

Oprocentowanie pożyczki:

  1. Mikropożyczka: 0,37%

  2. Z pomocą de minimis: 1,85%

  3. Na warunkach rynkowych: od 2,45%

Maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych – 6 miesięcy,

Wymagane pełne zabezpieczenie prawne spłaty pożyczki, np. w formie weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenia osób fizycznych lub prawnych, hipoteki na nieruchomości, zastawu rejestrowego i przewłaszczenia na zabezpieczenie na środkach trwałych

Maksymalny okres rozpatrzenia wniosku – 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o pożyczkę:

Mikropożyczka jest adresowana dla osób bezrobotnych, a chcących założyć własną działalność gospodarczą.

O pożyczkę małą mogą wnioskować mikro i mali przedsiębiorcy, a o pożyczka duża przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone w art. 2 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 06.08.2008r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu,

- przedsiębiorstwa te muszą znajdować się w tzw. wczesnej fazie rozwoju lub fazie ekspansji zgodnie z Wytycznymi wspólnotowymi w sprawie pomocy państwa na wspieranie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka w małych i średnich przedsiębiorstwach(2006/C/194/02),

- przedsiębiorstwa te nie mogą spełniać kryteriów przedsiębiorstwa zagrożonego, zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. C 244, z 01.10.2004 r., str. 2-17).

Przedsięwzięcia podlegające finansowaniu:

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczkę na rozwój działalności gospodarczej, w tym na pokrycie wydatków inwestycyjnych, zakup środków trwałych lub uzupełnienie środków obrotowych. Środki z pożyczki nie mogą być przeznaczone na sfinansowanie wydatków o charakterze konsumpcyjnym.